+
MENU
渡边诚

  北京理工大学设计与艺术学院客座教授

 

     日本千叶大学副校长

         工学博士

         千叶大学工程研究生院设计管理学教授

         日本设计科学学会成员

         曾经担任日本精工株式会社的设计师

 

         主要研究领域以及出版物主要是工业设计、设计管理和设计输出系统

         获得日本兴和株式会社合作研究基金、与嘉宝莉化妆品公司的共同研究基金、现代重工公司分析工业生产机器人的设计形象、工业技术领域的人力资源发展项目基金、小松公司合作研发基金等项目在内的科研基金等

  

TOP